Adresas: 
Vilniaus g. 109, Biržai
Tel.: 450-32790

El. paštas: 
mokvyturelis@inbox.lt
Internetinė svetainė: 
http://www.vyturelis.puslapiai.lt

Priklausomybė: 
Savivaldybės

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Panevėžio apskr. Biržų r. sav.
Socialinė-pedagoginė pagalba

Grupės auklėtojas ir klasės mokytojas:
kompetetingai organizuoja ugdymo procesą;
padeda vaikui adaptuotis grupėje, klasėje;
šalina mokyklos-darželio nelankymo priežastis, padeda vaikui ugdytis socialinius gebėjimus, vykdo neigiamų socialinių reiškinių prevenciją, skatina socialinį aktyvumą;
atstovauja, gina vaiko interesus;
lankosi vaikų šeimose bei atlieka kitas, pareigybinėje instrukcijoje numatytas funkcijas.


Logopedas:
numato kalbos ir komunikacijos sutrikimų korekcijos būdus ir priemones, siekiant užkirsti kelią turimoms bei galimoms mokymosi negalėms;
organizuoja individualias ir grupines pratybas pagal mokyklos direktoriaus patvirtintą užsiėmimų grafiką bei atlieka kitas funkcijas, numatytas logopedo pareigybinėje instrukcijoje.


Specialusis pedagogas:
sprendžia vaikų mokymosi ir ugdymosi klausimus, vertina mokinių pažangą;
padeda rengti individualias ugdymo programas;
organizuoja specialiąją pagalbą specialiųjų poreikių vaikams, kiekvienu konkrečiu atveju atsižvelgia į vaiko galimybes;
teikia informaciją tėvams (globėjams, rūpintojams), specialistams, mokytojoms, auklėtojoms ir mokyklos vadovams bei atlieka kitas funkcijas, numatytas specialiojo pedagogo pareiginėje instrukcijoje.


Dietistas-sveikatos priežiūros specialistas:
atlieka pirminę sveikatos priežiūrą;
esant reikalui, kreipiasi į ligoninę, visuomenės sveikatos ugdymo centrą ir kitas sveikatos priežiūros institucijas bei atlieka kitas funkcijas, numatytas pareiginėje instrukcijoje.


Fizinės ir medicininės reabilitacijos specialistas:
pastebi vaikų fizinius nukrypimus ir trūkumus, ir informuoja auklėtojas ir tėvus;
veda individualius korekcinius užsiėmimus pagal gydytojo rekomendacijas;
atlieka gydomąjį masažą pagal gydytojo rekomendacijas.;
teikia konsultacijas pedagogams ir tėvams taisyklingos laikysenos, bendrosios motorikos lavinimo klausimais.

 

Baseino instruktorius:
numato artimuosius ir tolimuosius darbo su vaikais tikslus;
veda grupinius ir individualius užsiėmimus baseine;
taiko įvairias grūdinimo procedūras, atsižvelgiant į vaiko fizinę ir psichinę būklę, sezoniškumą.


Specialiojo ugdymo komisija:
nustato ugdymosi sunkumų pobūdį ir priežastis, numato palankiausius mokymo(si) poreikių tenkinimo būdus ir tinkamiausias ugdymo formas;
sprendžia vaikų siuntimo dėl pakartotinio specialiųjų ugdymo poreikių įvertinimo į Pedagoginį psichologinį centrą klausimus;
konsultuoja pedagogus rengiant specialiojo ugdymo programas;
nuolat aptaria su pedagogais darbo su specialiųjų poreikių vaiku planus, jeigu reikia keičia vaiko ugdymo formą, mokymo metodus;